Blog 2 - Glenn Kolososki, Nicholas Killion, Jim Cerami, Jennifer Nolan