Blog 2 - Tommy Lasorda holds court at Festa Italiana