Kathy Piccone, Carol Gipwon, Mellisa Cohen, Diana Chavez, Jamie Vela and Peaches